Ἀγαπητοί,
Ἤδη, εἰσήλθαμε στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Τό Τριώδιο εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἱερά καί ἁγία, πνευματική καί σεβασμία περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει σκοπό μέν τήν ἔντασι τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων, νά μᾶς βοηθήσῃ νά ἀποβάλουμε τήν ἁμαρτία, τά πάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας, νά καλλιεργήσουμε, νά στερεώσουμε μέσα μας τίς ἁγιαστικές ἀρετές, νά φθάσωμε στήν ἀληθινή, τή γνησία, συνειδητή, πνευματική ζωή.